Project Staff:

Name of Project Staff
E-mail address (id given in brackets should be followed by @iucaa.in)
Office Extension (For phone numbers please dial +91-20-25604 followed by the given extension numbers)

Name Office Ext.
Sagar Bhosale
sagarb 311
Pradnya Bhoye
pradnyab 305
Kshitij Chavan
kshitij.chavan 641
Mahantesha D.
- -
Malathi Deenadayalan
malathi 306
Rushikesh Deogaonkar
rushikesh 306
Amit Deokar
- -
Rahul G
rahul.gopalakrishnan -
Sharad Gaonkar
- -
Mandar Hulsurkar
mandarh 386
Vishal Jain
vishal.jain 301
Jitendra Joshi
jitendra.joshi -
Aniket Kadu
aniket.kadu -
Neetika Keserwani
- -
Jameer Manur
jameer 368
Pravin Markad
- -
Nidhi Mehandiratta
- -
Vishakha Pardeshi
vishakha 151
Swati Rokade
swati.rokade 301
Dhruba Saikia
dhrubasaikia 121
Saurabh Salunkhe
saurabh.salunkhe 602
Vithal Savaskar
dr 151
Balaji Sawant
sawant 105
Priyanka Shelke
- -
Raghavendra T.S.
raghavendra -
Nived V.N.
nived 111